Společné jmění manželů

Součástí rozvodového řízení je také rozdělení společného majetku manželů, přičemž v tento moment také zaniká společné jmění manželů.

Vypořádání společného jmění bývá nejčastějším kamenem úrazu během rozvodového řízení. S mou pomocí však vše může proběhnout hladce bez zbytečných problémů a starostí.

Co je společné jmění manželů?

Do společného jmění manželů spadají veškeré movité, ale také i nemovité věci. Avšak pro ukončení manželství se také musí rozdělit veškeré dluhy a závazky.

Movité i nemovité věci, které byly hrazeny společnými prostředky nebo se na jejich koupi společně manželé podíleli, spadají do SJM. Kamenem úrazu ve většině případů bývají dluhy a závazky, které vznikly během manželství. Součástí SJM je však také podíl v podnikání druhého z manželů. Toto podnikání však muselo vzniknout během manželství, aby na tento podíl měl druhy z manželů nárok.

Věci, které slouží k osobní potřebě (oblečení nebo hygienické potřeby) nebo jsou získány darem či dědictví nejsou součástí SJM

Těmto komplikací lze však předejít v případě, že manželé podepíši předmanželskou smlouvu, kde jsou stanoveny veškeré podmínky pro případ rozvodového řízení a celkového vyrovnání SJM.

Promluvte si s právníkem

Obraťte se na mě a společně vyřešíme veškeré Vaše spory!

  Rozvodové služby

  V jakých případech může dojít o vypořádání SJM?

  Vypořádáním SJM je nejčastěji spojováno s rozvodovým řízením, avšak vypořádání může proběhnout i během manželství.

  Dále také může proběhnout vypořádání mezi manžely během dědického řízení nebo v případě, že se jeden z manželů ocitne v insolvenci.

  Avšak manželství může být rozvedeno i bez rozdělení společného jmění manželů. Bývalí manželé na to však mají tři roky od ukončení rozvodového řízení. Během této doby se může dodatečně vypořádání uskutečnit.

  V případě, že se exmanželé nedohodnou na rozdělení majetku do tří let, soud přiřadí majetek do vlastnictví tomu z manželů, který jej výhradně využívá.

  Společné jmění manželů

  Průběh vypořádání se SJM

  O co vše se postará rozvodový právník během vypořádání se se společným jměním manželů?

  Příprava modifikace

  S Vaší pomocí dáme společně dohromady úpravu SJM.

  Úprava dohod o SJM

  Pokud nedojde k souhlasu manželů během prvního stání, postarám se o jejich úpravu.

  Zastoupení u soudu

  Budu Vás zastupovat během soudního stání o vypořádání SJM.

  Můj klient je mou prioritou

  Vždy se snažím o vyřešení problému co nejrychleji, proto každému případu věnuji maximální množství času.


  Příprava samotných dohod.

  Upravím dohody tak, aby došlo k souhlasu oběma manžely.

  Vytvoření důvěry s klientem

  Ke každému klientovi přistupuji individuálně. Zakládám si na vzájemné důvěře a advokátní mlčenlivosti.


  ROZVODOVÝ ROZCESTNÍK

  Jak se oceňuje majetek během vypořádání společného jmění manželů?

  Majetek je posouzen vždy k jednomu dni na základě obvyklých cen.

  Majetek je vždy oceněn v takovém stavu v jaké je ke dni rozvodového řízení. Bere se v potaz jeho opotřebení.

  Avšak musí být oceněn také majetek který je již mnoho let starý (nemovitý majetek – nemovitosti), přičemž v těchto případech je práce nechána na znalcích, kteří určí hodnotu na základě momentální situace trhu.

  Soud však také může vycházet ze své předchozí praxe při oceňování majetku. Bere v potaz také fakt, kdo z manželů využívá daný majetek více a je pro něj do budoucna více potřebný.

  Je potřeba podepisovat předmanželskou smlouvu před uzavřením sňatku?

  Pomocí předmanželské smlouvy se dá vyhnout budoucím sporům.

  Předmanželská smlouva bývá často společností odsuzována a brána za nedůvěru ve svého partnera.

  Avšak předmanželská smlouva může být velmi výhodná a to zejména v případech, kdy jeden ze snoubenců podniká v rizikovém odvětví nebo v něm teprve plánuje podnikat.

  V těchto případech je druhý z manželů chráněn před insolvencí a jinými problémy.

  V případech, že se jeden ze snoubenců již v dluzích nachází je velmi praktické se touto smlouvu ochránit a nepřejímat zodpovědnost za jejich dluhy.

  quote

  Se zkušeným rozvodovým právníkem nemusí být vypořádání se společným jměním manželů komplikované.

  Máte zájem o schůzku?

  Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Ostravě.
  První konzultace je pro vás vždy zdarma.

  NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

  Dopad rozvodu na dítě

  Sporný rozvod

  Stále více manželství se ročně rozpadá. Často to bývá „jednodušší“ řešení pro vyřešení manželských krizí a rozporů. Nejvíce opomíjeným faktorem bývají právě děti a jejich celkový dopad rozvodu na jejich…

  Společná péče o nezletilé dítě

  Péče o dítě

  Společná péče o nezletilé dítě se stává v posledních letech stále více populární, avšak stále převládá výhradní péče o nezletilé dítě jednoho z rodičů. Společná péče je založena na společné dohodě obou rodičů na veškerých podmínkách péče.

  Kontaktujte mě a naplánujte si bezplatnou konzultaci.

  SEO web
  SEO web
  SEO web

  SEO web SEO web

  Rozvodové služby
  Spolupráce s právníkem
  Rozvodový rozcestník